วิชาภาษาซี ม.4

        ผู้เรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนเรียน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยข้อมูลที่จะต้องกรอกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัวผู้เรียน ข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานมือถือ ทัศนคติต่อการเรียน ความคาดหวังต่อครูผู้สอน ให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลที่ลิงค์ด้านล่าง 

>>> คลิกกรอกข้อมูลก่อนเรียน

บทที่ 1 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Dev C++ และคำสั่งพื้นฐาน

>>> โปรแกรม DEV C++

>>> แบบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง Dev C++ และคำสั่งพื้นฐาน

>>> แบบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง คำสั่งแสดงผลและคำสั่งรับข้อมูล

บทที่ 2 เรื่อง ชนิดข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ ตัวดำเนินการ

>>> แบบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ชนิดข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ ตัวดำเนินการ

      >>> วงล้อสุ่มชื่อ

>>> เอกสาร เรื่อง ฟังก์ชันสำเร็จรูปในภาษาซี

>>> แบบฝึกปฏิบัติเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

>>> แบบฝึกปฏิบัติเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแบบมีเงื่อนไข

>>> ข้อสอบแก้ตัวกลางภาค วิชา ภาษาซี

       >>> คลิกสอบปลายภาคเรียนที่1/2563