top of page

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ง33201 รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอน นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น                                               1.0 หน่วยกิต จำนวน 40 ชั่วโมง

 
          ศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งาน โครงสร้างของภาษา การใช้งานตัวแปร ค่าคงที่ ชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการ การแปลงชนิดข้อมูล ฟังก์ชันสำเร็จรูป การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ประพจน์ ค่าความจริง การกำหนดเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ตัวแปรแถวลำดับ และการออกแบบและพัฒนาโครงงาน

          ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมสำหรับการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ประกาศใช้งานตัวแปร ค่าคงที่วิเคราะห์โจทย์ปัญหา เขียนขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำและใช้งานตัวแปรแถวลำดับโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับนำไปประยุกต์ออกแบบและพัฒนาโครงงาน ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีและมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

 

ผลการเรียนรู้ : 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา C# และโปรแกรม Visual C# 2015

2. ติดตั้งโปรแกรม Visual C# 2015 ได้

3. ใช้งานโปรแกรม Visual C# 2015 ได้

4. สร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานด้วยคอนโทรลต่างๆ ได้

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ ตัวดำเนินการและสามารถนำไปใช้งานได้

7. เขียนคำสั่งภาษา C# สำหรับแปลงชนิดข้อมูลและฟังก์ชันสำเร็จรูป

8. ออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ได้

9. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้

10. เขียนโปรแกรมภาษา C# แบบที่มีเงื่อนไขได้

11. เขียนโปรแกรมภาษา C# แบบวนซ้ำและใช้งานตัวแปรแถวลำดับได้

12. ออกแบบและพัฒนาโครงงานโดยประยุกต์ความรู้การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีจิตสำนึก

 

รวม 12 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (รายวิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ง33201

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    เวลา 40 ชั่วโมง

bottom of page