: วิชาเทคโนโลยี 2  ม.5

        ผู้เรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนเรียน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยข้อมูลที่จะต้องกรอกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัวผู้เรียน ข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานมือถือ ทัศนคติต่อการเรียน ความคาดหวังต่อครูผู้สอน ให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลที่ลิงค์ด้านล่าง 

>>> คลิกกรอกข้อมูลก่อนเรียน

>>> คลิกทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1       

>>> คลิกทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

บทที่ 1 : ข้อมูลมีคุณค่า 

            >> สไลด์ยุคข้อมูลและสารสนเทศ

บทที่ 2 : การรวบรวมและสำรวจข้อมูล 

                  >> สไลด์ประกอบการสอน บทที่ 2 

>> ดาวโหลดเอกสาร : ตัวอย่างข้อมูลนักเรียน 

แนวข้อสอบกลางภาค

 

บทที่ 3 : การวิเคราะห์ข้อมูล 

                  >> สไลด์ประกอบการสอน บทที่ 3

>> ใบกิจกรรม เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด

>> ดาวโหลดเอกสารสำหรับวิเคราะห์ KNN

แนวข้อสอบปลายภาค