: วิชาวิทยาการคำนวณ  ม.5

        ผู้เรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนเรียน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยข้อมูลที่จะต้องกรอกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัวผู้เรียน ข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานมือถือ ทัศนคติต่อการเรียน ความคาดหวังต่อครูผู้สอน ให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลที่ลิงค์ด้านล่าง 

>>> คลิกกรอกข้อมูลก่อนเรียน
>>> คลิกทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
>>> คลิกทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1


บทที่ 1 : ข้อมูลมีคุณค่า 
            >> สไลด์ยุคข้อมูลและสารสนเทศ
                    ใบกิจกรรม 1.1  ข้อมูลช่วยอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
                       ใบกิจกรรม 1.2  กระบวนการวิทยาการข้อมูล   
 ส่งงานกิจกรรม 1.2
                     ใบกิจกรรม 1.3  เทรนไหนใช่นะ
 
บทที่ 2 : การรวบรวมและสำรวจข้อมูล 
            >> สไลด์ประกอบการสอน บทที่ 2 
             >> กิจกรรมที่ 2.1 เก็บรวบรวมข้อมูล
                       
ส่งแบบสอบถามออนไลน์

                       ใบกิจกรรมที่ 2.2.1 การทำความสะอาดข้อมูล 
             >> ดาวโหลดเอกสาร : ตัวอย่างข้อมูลนักเรียน               แนวข้อสอบกลางภาค
 
บทที่ 3 : การวิเคราะห์ข้อมูล 
            >> สไลด์ประกอบการสอน บทที่ 3
            >> กิจกรรม 3.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณา
                      ใบกิจกรรม วัวป่าและม้าลาย 
                      ใบกิจกรรม ยอดวิว
            >> กิจกรรม 3.2 การวิเคราะห์เชิงทำนาย
                        ใบกิจกรรม เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด             
                        
ดาวโหลดเอกสารสำหรับวิเคราะห์ KNN

            >> กิจกรรม 3.3 การวิเคราะห์เชิงแนะนำ
                       ใบกิจกรรม เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด 
                


              แนวข้อสอบปลายภาค