: วิชาวิทยาการคำนวณ  ม.5

        ผู้เรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนเรียน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยข้อมูลที่จะต้องกรอกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัวผู้เรียน ข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานมือถือ ทัศนคติต่อการเรียน ความคาดหวังต่อครูผู้สอน ให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลที่ลิงค์ด้านล่าง 

>>> คลิกกรอกข้อมูลก่อนเรียน
>>> คลิกทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
>>> คลิกทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1


บทที่ 1 : ข้อมูลมีคุณค่า 
            >> สไลด์ยุคข้อมูลและสารสนเทศ

บทที่ 2 : การรวบรวมและสำรวจข้อมูล 
            >> สไลด์ประกอบการสอน บทที่ 2 
             >> ใบกิจกรรมที่ 2.2.1 การทำความสะอาดข้อมูล 

             >> ดาวโหลดเอกสาร : ตัวอย่างข้อมูลนักเรียน 

              แนวข้อสอบกลางภาค
 
บทที่ 3 : การวิเคราะห์ข้อมูล 
            >> สไลด์ประกอบการสอน บทที่ 3
             >> ใบกิจกรรม เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด
             >> ดาวโหลดเอกสารสำหรับวิเคราะห์ KNN

              แนวข้อสอบปลายภาค