กิจกรรมที่ 1 เรื่องการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานอื่นๆ

ดาวโหลด      ใบความรู้      ใบงาน

กิจกรรมที่ 2 เรื่องการแปลงเลขฐานอื่นๆ เป็นฐานสิบ

กิจกรรมที่ 3 เรื่องการแปลงเลขฐานอื่นๆ เป็นฐานอื่นๆ

ดาวโหลด      ใบความรู้      ใบงาน

กิจกรรมที่ 4 เรื่องการบวกเลขฐาน

กิจกรรมที่ 5 เรื่องการลบเลขฐาน