top of page

วิดีโอแสดงวิธีการหา ห.ร.ม.  : ยุคลิด

วิดีโอแสดงวิธีการหา ห.ร.ม.  : แยกตัวประกอบ

วิดีโอแสดงวิธีการหา ห.ร.ม.  : หารสั้น

contacts-icon.png

กิจกรรมที่ 1 เรื่องการแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานอื่นๆ

ดาวโหลด      ใบความรู้      ใบงาน

กิจกรรมที่ 2 เรื่องการแปลงเลขฐานอื่นๆ เป็นฐานสิบ

ดาวโหลด      ใบความรู้      ใบงาน    โปรแกรมตรวจคำตอบ

กิจกรรมที่ 3 เรื่องการแปลงเลขฐานอื่นๆ เป็นฐานอื่นๆ

กิจกรรมที่ 4 เรื่องการบวกเลขฐาน

กิจกรรมที่ 5 เรื่องการลบเลขฐาน

contacts-icon.png
bottom of page