top of page

หน่วยที่ 2 : หลักการเขียนโปรแกรมภาษา C#

         ยินดีต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน หน่วยที่ 2 เรื่องหลักการเขียนโปรแกรมภาษา C# ซึ่งจะพาผู้เรียนไปเรียนรู้โครงสร้างภาษา รู้จักชนิดข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร ตัวดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรม รวมไปถึงเรียนรู้วิธีการแปลงชนิดข้อมูลและการนำฟังก์ชันสำเร็จรูปไปใช้งาน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ ตัวดำเนินการและสามารถนำไปใช้งานได้

3. เขียนคำสั่งภาษา C# สำหรับแปลงชนิดข้อมูลและฟังก์ชันสำเร็จรูป

        โดยในหน่วยที่ 2 นี้ จะแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังที่แสดงด้านล่าง ซึ่งผู้เรียนสามารถคลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อเข้าสู่บทเรียน

bottom of page