top of page

จุดประสงค์การเรียนรู้ :

1. อธิบายขั้นตอนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้

2. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้

 

 

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่าง

เป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจน เมื่อนำเข้าอะไร แล้วจะต้องได้ผลลัพธ์อะไร ในกระบวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานี้จะรวมไปถึงการออกแบบการทำงานของโปรแกรมและหน้าจอภาพที่ใช้สำหรับติดต่อกับผู้ใช้งานด้วย ซึ่งจะมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. การวิเคราะห์ผลลัพธ์ เป็นการวิเคราะห์ว่าปัญหาต้องการผลลัพธ์เป็นอะไร เช่น เป็นตัวเลข ตัวอักษรหรือข้อความ

2. การวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า เป็นการวิเคราะห์ถึงข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลที่จะนำเข้ามาประมวลผล

3. การวิเคราะห์การประมวลผล เป็นการวิเคราะห์ถึงวิธีการประมวลผลข้อมูล ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น การคำนวณ การเปรียบเทียบเพื่อเลือกทิศทาง

4. การวิเคราะห์ตัวแปร เป็นเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ให้เป็นตัวแปรที่แทนด้วยอักษรภาษาอังกฤษให้พร้อมสำหรับนำไปเขียนโปรแกรม

5. การวิเคราะห์ขั้นตอนในการทำงาน เป็นการเขียนบรรยายขั้นตอนการทำงานทีละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโปรแกรม

6. การวิเคราะห์แผนผังลำดับงาน เป็นการใช้สัญลักษณ์วาดแผนผังแทนขั้นตอนการทำงานที่เขียนบรรยายในขั้นตอนที่ 5

7. การวิเคราะห์การออกหน้าจอ เป็นการออกแบบหน้าจอโปรแกรมเป็นการวางแผนการวางองค์ประกอบของคอนโทรลต่างๆ บนหน้าจอเพื่อประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรม

bottom of page