top of page

กิจกรรมที่ 3.1   ขั้นตอนวิธี

จุดประสงค์การเรียนรู้ :

1. บอกความหมายขั้นตอนวิธีและ รูปแบบของขั้นตอนวิธีได้

2. ออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในแต่ละรูปแบบได้

 

1. ความหมายของขั้นตอนวิธี

ขั้นตอนวิธี คือ วิธีการหรือกระบวนการทำงานใดงานหนึ่งที่สามารถแบ่งขั้นตอนออกเป็นย่อย ๆ ที่แน่นอน ซึ่งเมื่อทราบขั้นตอนการทำงานที่แน่นอนแล้ว ก็จะนำขั้นตอนวิธีที่ได้นั้นมาวาดเป็น Flowchart จากนั้นจึงแปลง Flowchart เป็นภาษาระดับสูงที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ ขั้นตอนในการพัฒนาลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา นับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง เพราะเป็นขั้นตอนที่นำวิธีการแก้ปัญหาที่ได้จากการทดลองแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน แล้วถ่ายทอดสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

2. รูปแบบการเขียนขั้นตอนวิธี

          การเขียนขั้นตอนวิธีสามารถเขียนได้ 3 แบบ ดังนี้

       1. เขียนบรรยาย (Natural Language)

2. เขียนรหัสเทียม (Pseudo code)

3. เขียนแผนผังลำดับงาน (Flowchart)

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการเขียนขั้นตอนวิธี ทั้ง 3 แบบ

1. เขียนบรรยาย (Natural Language)  คือ เป็นวิธีการเขียนบรรยายอัลกอริทึมด้วยตัวอักษรเป็นภาษามนุษย์ เช่น การเขียนแสดงขั้นตอนการสอบ ดังนี้

2. เขียนรหัสเทียม (Pseudo code)  คือ มีลักษณะคล้ายกับภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถนำไปเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก การเขียนแบบนี้จะต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับข้อมูล ตัวดำเนินการต่างๆ เข้ามาช่วยในการเขียนด้วย ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงเลยทีเดียว เช่น

3. เขียนแผนผังลำดับงาน (Flowchart) คือ นำเสนอขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมโดยใช้รูปภาพและสัญลักษณ์ต่างๆ

 

ตารางแสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนผังลำดับงาน

ดาวโหลดเอกสารประกอบการเรียน

ดาวน์โหลดใบงาน

1297528_fa90_3-removebg-preview.png
1297528_fa90_3-removebg-preview.png
1297528_fa90_3-removebg-preview.png
bottom of page