top of page

กิจกรรมที่ 1.4  รู้จัก Control

จุดประสงค์การเรียนรู้ :

1. บอกหน้าที่ของคอนโทรลพื้นฐานได้

2. ออกแบบฟอร์มด้วยคอนโทรลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

สำรวจอุปกรณ์ก่อนเรียนนะจ๊ะ

1297528_fa90_3-removebg-preview.png

Control เป็นเครื่องมือที่อยู่ใน Toolbox ซึ่งเราสามารถนำมาช่วยในการออกแบบหน้าจอโปรแกรมที่เราต้องการพัฒนา ซึ่งทำให้การเขียน

โปรแกรมง่ายขึ้นและสวยงามขึ้นด้วย ในการใช้งานคอนโทรล จะต้องใช้ร่วมกับ ฟอร์มซึ่งถือว่าเป็นคอนโทรลตัวหนึ่ง แต่จะทำหน้าที่คล้ายกับเป็นที่วางของคอนโทรลตัวอื่นๆ นอกจากนี้แล้วยังจะต้องเรียนรู้วิธีกำหนดค่าต่างๆ ใน Properties ของคอนโทรลแต่ละตัวด้วย คอนโทรลที่ถูกใช้งาน บ่อยๆ ได้แก่

 

1. Form

เมื่อสร้างโปรเจคใหม่ จะปรากฏหน้า Form1 ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ แต่หากต้องการเพิ่มฟอร์มใหม่ขึ้นมา ผู้ใช้จะต้องเพิ่มเอง การทำงานของ

ฟอร์มก็จะเป็นการทำงนร่วมกันกับคอนโทรลตัวอื่นๆ ที่จะถูกนำมาวางลงบน ฟอร์มเพื่อออกแบบหน้าจอโปรแกรม นอกจากนี้ ฟอร์มจะมีคุณสมบัติต่างๆ ที่ผู้ใช้งานจะต้องเป็นคนกำหนดค่าในส่วนของ Properties ซึ่งมีคุณสมบัติมากมายขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน

ในส่วนของ Properties ที่สำคัญมีดังนี้

 • Name      คือ ชื่อของฟอร์มโปรแกรมจะตั้งชื่อให้อัตโนมัติตามลำดับของ Form (ไม่แนะนำให้เปลี่ยนชื่อเพื่อป้องกันไม่ให้สับสนในขั้นตอนการเขียนโค้ดคำสั่ง)

 • BackColor คือ สีพื้นหลังของฟอร์ม

 • Text         คือ ข้อความที่แสดงบนแถบไตเติ้ลของฟอร์ม

 • StartPossition คือการจัดตำแหน่งให้กับฟอร์ม ให้เลือกแบบ CenterOnscreen เมื่อรันโปรแกรมแล้วหน้าต่างฟอร์มจะแสดงอยู่กลางหน้าจอ

 • WindowState   คือสถานะของฟอร์ม ซึ่งโปรแกรมจะกำหนดค่าเป็นแบบปกติมาโดยอัตโนมัติ

2. Button

          ผู้ใช้งานสามารถนำปุ่มออกมาใช้งานได้ โดยคลิกเลือกที่                          ในกล่อง Toolbox ซ้ายมือ แล้วมาคลิกบนฟอร์ม หรือจะใช้วิธีคลิกซ้ายค้างแล้วลากมาวางบนฟอร์มก็ได้เช่นกัน

ซึ่ง Properties ที่สำคัญมีดังนี้

 • Name             คือ ชื่อของปุ่ม โปรแกรมจะตั้งชื่อให้อัตโนมัติตามลำดับของ ปุ่ม

 • BackColor       คือ สีพื้นหลังของปุ่ม

 • Font              คือ ชนิดและขนาดของตัวอักษรบนปุ่ม

 • ForeColor       คือ สีของอักษร

 • Text              คือ ข้อความที่ปรากฏบนปุ่ม ซึ่งจะถูกตั้งไว้ชื่อ Button1 ให้ผู้ใช้งานแก้ไขเอง

 

3. CheckBox

          ผู้ใช้งานสามารถนำออกมาใช้งานได้ โดยคลิกเลือกที่                            ในกล่อง Toolbox ซ้ายมือ แล้วมาคลิกบนฟอร์ม หรือจะใช้วิธีคลิกซ้ายค้างแล้วลากมาวางบนฟอร์มก็ได้เช่นกัน

ซึ่ง Properties ที่สำคัญมีดังนี้

 • Name             คือ ชื่อของ CheckBox โปรแกรมจะตั้งชื่อให้อัตโนมัติว่า CheckBox1

 • BackColor       คือ สีพื้นหลังของ CheckBox

 • Font              คือ ชนิดและขนาดของตัวอักษร

 • ForeColor       คือ สีของอักษร

 • Text              คือ ข้อความที่ปรากฏข้างๆ กล่องสี่เหลี่ยม ซึ่งจะถูกตั้งไว้ชื่อ CheckBox 1 ให้ผู้ใช้งานแก้ไขเอง

4. ComboBox

          ผู้ใช้งานสามารถนำออกมาใช้งานได้ โดยคลิกเลือกที่                            ในกล่อง Toolbox ซ้ายมือ แล้วมาคลิกบนฟอร์ม หรือจะใช้วิธีคลิกซ้ายค้างแล้วลากมาวางบนฟอร์มก็ได้เช่นกัน

ซึ่ง Properties ที่สำคัญมีดังนี้

 • Name            คือ ชื่อของ ComboBox โปรแกรมจะตั้งชื่อให้อัตโนมัติว่า ComboBox1

 • BackColor       คือ สีพื้นหลังของ ComboBox

 • Font              คือ ชนิดและขนาดของตัวอักษร

 • ForeColor       คือ สีของอักษร

 • Item             คือ รายการที่ใส่ไว้ให้เลือกใน ComboBox

 • Text              คือ ข้อความที่ปรากฏอยู่บน  CheckBox

 

5. Label

          ผู้ใช้งานสามารถนำออกมาใช้งานได้ โดยคลิกเลือกที่                         ในกล่อง Toolbox ซ้ายมือ แล้วมาคลิกบนฟอร์ม หรือจะใช้วิธีคลิกซ้ายค้างแล้วลากมาวางบนฟอร์มก็ได้เช่นกัน

ซึ่ง Properties ที่สำคัญมีดังนี้

 • Name             คือ ชื่อของ Label  โปรแกรมจะตั้งชื่อให้อัตโนมัติว่า Label1

 • BackColor       คือ สีพื้นหลังของ Label  

 • Font              คือ ชนิดและขนาดของตัวอักษร

 • ForeColor       คือ สีของอักษร

 • Text              คือ ข้อความที่ปรากฏอยู่บน  Label  

6. MaskedTextBox

          ผู้ใช้งานสามารถนำออกมาใช้งานได้ โดยคลิกเลือกที่                            ในกล่อง Toolbox ซ้ายมือ แล้วมาคลิกบนฟอร์ม หรือจะใช้วิธีคลิกซ้ายค้างแล้วลากมาวางบนฟอร์มก็ได้เช่นกัน

ซึ่ง Properties ที่สำคัญมีดังนี้

 • Name            คือ ชื่อของ MaskedTextBox โปรแกรมจะตั้งชื่อให้อัตโนมัติว่า MaskedTextBox1

 • Mask             คือ รูปแบบการรับค่า

 • passwordChar คือ การกำหนดสัญลักษณ์แทนค่าข้อมูลจริง เช่น *  เมื่อพิมพ์ข้อความใดๆ จะแสดง * แทน ข้อมูลนั้น

 • UseSystemPasswordChar  คือ การกำหนดเปิดหรือปิดการปิดบังข้อมูล หากต้องการเปิดการทำงานให้ตั้งค่าเป็น True

7. PictureBox

          ผู้ใช้งานสามารถนำออกมาใช้งานได้ โดยคลิกเลือกที่                            ในกล่อง Toolbox ซ้ายมือ แล้วมาคลิกบนฟอร์ม หรือจะใช้วิธีคลิกซ้ายค้างแล้วลากมาวางบนฟอร์มก็ได้เช่นกัน

ซึ่ง Properties ที่สำคัญมีดังนี้

 • Name             คือ ชื่อของ PictureBox  โปรแกรมจะตั้งชื่อให้อัตโนมัติว่า PictureBox1

 • Image             คือ การเลือกรูปภาพที่ต้องการ

 • ImageLocation คือ การกำหนดเส้นทางการเก็บรูปภาพ

 • SizeMode        คือ การตั้งค่าการแสดงผลของรูปภาพ

8. ProgressBar

          ผู้ใช้งานสามารถนำออกมาใช้งานได้ โดยคลิกเลือกที่                            ในกล่อง Toolbox ซ้ายมือ แล้วมาคลิกบนฟอร์ม หรือจะใช้วิธีคลิกซ้ายค้างแล้วลากมาวางบนฟอร์มก็ได้เช่นกัน

ซึ่ง Properties ที่สำคัญมีดังนี้

 • Name            คือ ชื่อของ ProgressBar โปรแกรมจะตั้งชื่อให้อัตโนมัติว่า ProgressBar1

 • Maximum       คือ การกำหนดค่าสูงสุดที่จะ

 • Minimum       คือ การกำหนดค่าสูงสุด

 • Step              คือ การตั้งค่าการแสดงผลของรูปภาพ

 • Value            คือ ค่าที่กำหนดให้แสดงบน ProgressBar ณ ปัจจุบัน

9. RadioButton

          ผู้ใช้งานสามารถนำออกมาใช้งานได้ โดยคลิกเลือกที่                            ในกล่อง Toolbox ซ้ายมือ แล้วมาคลิกบนฟอร์ม หรือจะใช้วิธีคลิกซ้ายค้างแล้วลากมาวางบนฟอร์มก็ได้เช่นกัน

ซึ่ง Properties ที่สำคัญมีดังนี้

 • Name            คือ ชื่อของ RadioButton โปรแกรมจะตั้งชื่อให้อัตโนมัติว่า RadioButton1

 • Text              คือ ข้อความที่แสดงข้างจุดกลมๆ

10. TextBox

          ผู้ใช้งานสามารถนำออกมาใช้งานได้ โดยคลิกเลือกที่                         ในกล่อง Toolbox ซ้ายมือ แล้วมาคลิกบนฟอร์ม หรือจะใช้วิธีคลิกซ้ายค้างแล้วลากมาวางบนฟอร์มก็ได้เช่นกัน

ซึ่ง Properties ที่สำคัญมีดังนี้

 • Name            คือ ชื่อของ TextBox โปรแกรมจะตั้งชื่อให้อัตโนมัติว่า TextBox1

 • Font              คือ ชนิดและขนาดของตัวอักษร

 • ForeColor       คือ สีของอักษร

 • Text              คือ การกำหนดข้อความให้แสดงในช่อง TextBox ปกติแล้วจะเว้นว่างไว้

11. MenuStrip

          ผู้ใช้งานสามารถนำออกมาใช้งานได้ โดยคลิกเลือกที่                         ในกล่อง Toolbox ซ้ายมือ แล้วมาคลิกบนฟอร์ม หรือจะใช้วิธีคลิกซ้ายค้างแล้วลากมาวางบนฟอร์มก็ได้เช่นกัน

ซึ่ง Properties ที่สำคัญมีดังนี้

 • Name             คือ ชื่อของ MenuStrip โปรแกรมจะตั้งชื่อให้อัตโนมัติว่า MenuStrip1

 • BackColor       คือ สีพื้นหลังของ MenuStrip

 • Font              คือ ชนิดและขนาดของตัวอักษร

 • ForeColor       คือ สีของอักษร

 • Item               คือ การกำหนดค่าต่างๆ ของเมนู

ดาวโหลดเอกสารประกอบการเรียน

ดาวน์โหลดใบงาน

bottom of page