top of page

ขั้นตอนการใช้งานบทเรียนออนไลน์

การใช้งานบทเรียนออนไลน์นี้ ผู้เรียนควรศึกษาและทำความเข้าใจทีละขั้นตอน ซึ่งได้เรียงลำดับเนื้อหา

ตามความยากง่าย เพื่อให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้แต่ละบทได้อย่างเป็นอย่างดี อีกทั้งบทเรียนออนไลน์มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียน ได้ตามความต้องการ หากผู้เรียนไม่เข้าใจบทเรียนสามารถเข้าเรียนซำ้หัวข้อนั้น ๆ ได้จนกว่าจะเข้าใจ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ หรือ คลิกที่เมนู ขั้นตอนการใช้งาน ​ในเว็บไซต์เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้งาน

2. คลิกที่เมนู แนะนำบทเรียน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลรายวิชา

3. คลิกที่เมนู แบบทดสอบ แล้วเลือก คลิกทำแบบทดสอบก่อนเรียน ทีละบทเรียนเพื่อประเมินความรู้ของตนเองก่อนเข้าเรียน

4. คลิกที่เมนู บทเรียน เลือกบทเรียนที่ผู้เรียนต้องการศึกษาทีละบทเรียน  จำนวนทั้งหมด 5 บทเรียน พร้อมทั้งทำใบงานและแบบฝึกปฏิบัติประจำบทเรียนเพื่อประเมินความรู้ของตนเองและทบทวนความเข้าใจ

5. คลิกที่เมนู แบบทดสอบ แล้วเลือก คลิกทำแบบทดสอบหลังเรียน ทีละบทเรียนเพื่อประเมินความรู้ของตนเองหลังจากเรียนเสร็จแล้ว

6. หากนักเรียนไม่เข้าใจ สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนได้อีกครั้ง หรือ

คลิกที่เมนู ติดต่อครูผู้สอน เพื่อติดต่อสอบถามครูประจำวิชา

bottom of page