: วิชาออกแบบและเทคโนโลยี   ม.5

บทที่ 1 : ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

             >> สไลด์เทคโนโลยีกับการแก้ปัญหา

             >> คลิปเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหา(โควิด)

             >> คลิปความหมายของเทคโนโลยี

             >> คลิปวิถีชีวิตกับเทคโนโลยี

>> คลิปสถานการณ์โควิด19กับการออกแบบเชิงวิศวกรรม

>> ส่งกิจกรรมพัฒนาแนวคิดพิชิตปัญหา

>> แนวข้อสอบกลางภาค

 

ข้อสอบแก้ตัวสอบกลางภาค 1/63

บทที่ 2 : โครงงานกับการแก้ปัญหา

>> สไลด์บทที่ 2 โครงงานกับการแก้ปัญหา

>> ส่งกิจกรรมที่ 2.4 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

>> ดาวโหลดแบบเค้าโครงโครงงาน

บทที่ 3 : การสร้างประโยชน์จากผลงาน

>> ส่งโปสเตอร์โครงงาน

>> ส่งเค้าโครงโครงงาน

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563