: วิชาออกแบบและเทคโนโลยี   ม.5


บทที่ 1 : ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา
             >> สไลด์เทคโนโลยีกับการแก้ปัญหา
             >> คลิปความหมายของเทคโนโลยี
                 
>> ส่งกิจกรรมที่ 1 : เทคโนโลยีที่ฉันคุ้นเคย


             >> คลิปเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหา(โควิด)
             >> คลิปวิถีชีวิตกับเทคโนโลยี
             >> คลิปสถานการณ์โควิด19กับการออกแบบเชิงวิศวกรรม

                 >> ส่งกิจกรรมที่ 2 : โควิดเป็นเหตุ สังเกตุได้


>> ส่งกิจกรรมพัฒนาแนวคิดพิชิตปัญหา
>> ส่งกิจกรรมพัฒนาแนวคิดพิชิตปัญหา New
>> แนวข้อสอบกลางภาค
 
ข้อสอบแก้ตัวสอบกลางภาค 1/63

บทที่ 2 : โครงงานกับการแก้ปัญหา
>> สไลด์บทที่ 2 โครงงานกับการแก้ปัญหา
>> กิจกรรม Check in
>> ส่งกิจกรรม 2.3 การพัฒนาโครงงานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
>> ส่งกิจกรรมที่ 2.4 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
>> ดาวโหลดแบบเค้าโครงโครงงาน

บทที่ 3 : การสร้างประโยชน์จากผลงาน
>> สะท้อนคิด กิจกรรมการเพิ่มมูลค่า
>> ส่งโปสเตอร์ หัวข้อ สิทธิและการคุ้มครองผลงาน 2564

>> ส่งโปสเตอร์โครงงาน 2563
>> ส่งเค้าโครงโครงงาน 2563
 

Covid เป็นเหตุ สังเกตุได้.png
เทคโนโลยีที่ฉันคุ้นเคย.png