top of page

: วิชาออกแบบและเทคโนโลยี   ม.5


บทที่ 1 : ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา
             >> สไลด์เทคโนโลยีกับการแก้ปัญหา

                  :: กิจกรรมที่ 1 ความรู้กับการแก้ปัญหา        RESULT
             >> คลิปความหมายของเทคโนโลยี
             >> กิจกรรมที่ 2 สวัสดี Thinkercad

                   :: ส่งงานกิจกรรมที่ 2  สวัสดี Thinkercad
             >> กิจกรรมที่ 3  ห้องเรียนปลอดโควิด     
                   :: ส่งงานกิจกรรมที่ 3  ห้องเรียนปลอดโควิด
             >> กิจกรรมที่ 4 Smart Farm
                   :: ส่งงานกิจกรรมที่ 4  Smart Farm
                 ::ส่งกิจกรรมที่ 4 : เทคโนโลยีที่ฉันคุ้นเคย


             >> คลิปเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหา(โควิด)
             >> คลิปวิถีชีวิตกับเทคโนโลยี
             >> คลิปสถานการณ์โควิด19กับการออกแบบเชิงวิศวกรรม

                :: ส่งกิจกรรมที่ 4 : โควิดเป็นเหตุ สังเกตุได้


    >> ส่งกิจกรรมพัฒนาแนวคิดพิชิตปัญหา
     >> ส่งกิจกรรมพัฒนาแนวคิดพิชิตปัญหา New


บทที่ 2 : โครงงานกับการแก้ปัญหา
>> สไลด์บทที่ 2 โครงงานกับการแก้ปัญหา
>> กิจกรรม Check in
>> ส่งแผนผังความคิด กระบวณการออกแบบเชิงวิศวกรรม
>> ส่งแผนผังความคิด ขั้นระบุปัญหา ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
>> ส่งกิจกรรม 2.3 การพัฒนาโครงงานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
>> ส่งกิจกรรมที่ 2.4 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
>> ดาวโหลดแบบเค้าโครงโครงงาน   :       ส่งงานเค้าโครงโครงงาน


แนวข้อสอบกลางภาค          ข้อสอบแก้ตัวสอบกลางภาค 1/63

บทที่ 3 : การสร้างประโยชน์จากผลงาน
>> กิจกรรมที่ 3.1 นักออกแบบ
     : ศึกษาหลักการออกแบบชิ้นงาน 

           :
ส่งงาน แก้วใบโปรด 
     : ดาวโหลดสถานการณ์ที่ 2 : OTOP 5 ดาว 
           :
ส่งงาน OTOP 5 ดาว 
>> กิจกรรมที่ 3.2 การเพิ่มมูลค่า
     : สะท้อนคิด กิจกรรมการเพิ่มมูลค่า
>> กิจกรรมที่ 3.3 สิทธิและการคุ้มครองผลงาน 


     :
ส่งชิ้นงาน หัวข้อ สิทธิและการคุ้มครองผลงาน 2565

: แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2565

Covid เป็นเหตุ สังเกตุได้.png
เทคโนโลยีที่ฉันคุ้นเคย.png
bottom of page