top of page

ผลงาน และรางวัลที่ได้รับ :

6-68287_cartoon-clip-art-awards-transpre

ผลงานและรางวัลระดับชาติ :

1. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึงแสนครูดี ประจำปี 2558

2. ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2558     
    กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ชั้น ม.4-6

3. ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559       
    
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ชั้น ม.4-6 

4. ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
     กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ชั้น ม.4-6

5. ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
    กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์ ระดับ ชั้น ม.1-3

6. เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 19 ก.ย.62

7. เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
    และเทคโนโลยีที่สงเสริมทักษะการคิดและแกปญหา (SMT)

8. เป็นวิทยากรการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Coding)

9. เป็นคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS)

ผลงานและรางวัลระดับภาค :

1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนโปรแกรม ระดับชั้น ม.4-6 งาน IT Fair
    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2558

2. ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   สยามบรมราชกุมารี การแข่งขัน NCU Mobile APP ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559

3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนโปรแกรม ระดับชั้น ม.4-6 งาน IT Fair
    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2559

4. เป็นที่ปรึกษาโครงงานในการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
   วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือฯ

5. เป็นที่ปรึกษาโครงงานประเภทโปสเตอร์ สาขาเทคโนโลยี รางวัลเหรียญทองแดง
   ในการประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 11
    กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 21-23 ก.ค. 2562

6. ได้รับรางวัลดีเยี่ยม การประกวดคลิปวิดีโอสื่อการสอนและเทคนิคการสอนตาม
    โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคเหนือ ประจำปี 2563 

ผลงานและรางวัลระดับ เขตพื้นที่การศึกษา :

1. ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
    และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูประจำปี 2563

2. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันสร้าง Web
    Application ชั้น ม.4-6 วันที่ 10-11 ก.ย.62

3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
    ประเภทสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ(WBI : Web-Based Instruction) ปีการศึกษา 2563

4. ได้รับคัดเลือกให้เป็น Core Trainer Teacher หลักสูตรวิทยาการคำนวณของ
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

bottom of page