top of page

กิจกรรมที่ 1.3  เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Visual C# 2015

จุดประสงค์การเรียนรู้ :

1. บอกส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Visual C# 2015 ได้

2. บอกขั้นตอนการสร้างโปรเจคใหม่ บันทึกโปรเจค เปิดโปรเจค และปิดโปรแกรม Visual C# 2015 ได้

3. สร้างโปรเจคใหม่ บันทึกโปรเจค เปิดโปรเจค และปิดโปรแกรม Visual C# 2015 ได้

 

1. รู้จักส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Visual C# 2015

     

ส่วนประกอบที่สำคัญของหน้าต่างโปรแกรม Visual C# 2015  มีดังนี้

        หมายเลข 1      เรียกว่า Title bar         บอกชื่อโปรแกรมและชื่อโปรเจ็กต์

หมายเลข 2      เรียกว่า Menu bar       แถบแสดงรายการคำสั่งต่างๆ

หมายเลข 3      เรียกว่า Work area       ส่วนของพื้นที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมและการออกแบบ

หมายเลข 4      เรียกว่า Solution Explorer        แสดงส่วนประกอบของโปรเจคต์ รวมทั้งควบคุมการทำงานของหมายเลข 3 ด้วย

หมายเลข 5      เรียกว่า Properties Window     กำหนดคุณสมบัติของวัตถุในขั้นตอนของการออกแบบโปรเจคต์

หมายเลข 6      เรียกว่า Error List        แสดงข้อผิดพลาดจากการรันโปรแกรม

หมายเลข 7      เรียกว่า ToolBox         กล่องเครื่องมือที่มี Control ต่างๆ ใช้สำหรับการออกแบบวัตถุต่างๆ ลงบน Form ในหมายเลข 3

2. การเรียกส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Visual C# 2015

   

การเรียกส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Visual C# 2015 มีขั้นตอนต่อไปนี้

          2.1 การเรียกใช้ Solution Explorer คลิกเมนู View --> Solution Explorer

จะปรากฏส่วน Solution Explorer ดังภาพ

2.2 การเรียกใช้ Properties Window คลิกเมนู View --> Properties Window

จะปรากฏส่วน Properties Window ดังภาพ

2.3 การเรียกใช้ Error List คลิกเมนู View --> Error List

 จะปรากฏส่วน Error List ดังภาพ

 2.4 การเรียกใช้ ToolBox คลิกเมนู View --> ToolBox

 จะปรากฏส่วน ToolBox ดังภาพ

           Tip : หน้าต่างที่เรียกใช้งานสามารถกำหนดให้ซ่อน หรือ แสดงได้ โดยการคลิกที่หมุดบนแถบไตเติลบาร์ของหน้าต่างนั้นๆ ให้หมุดแสดงรูป             เพื่อแสดงหน้าต่างนั้นถาวร หรือคลิกให้หมุดแสดงรูป              เพื่อซ่อนหน้าต่าง

3. การสร้างโปรเจคใหม่

   

          3.1 เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Visual c # 2015 แล้ว

 3.2 สร้างโปรเจคให้ คลิกที่เมนู File --> New --> Project

3.3 เมื่อปรากฏหน้าจอดังรูป ให้คลิกเลือก Window form App และกำหนดค่าโปรเจค ดังนี้

  • Name ให้ตั้งชื่อโปรเจคในช่อง

  • Location ให้กำหนดพื้นที่ในการบันทึกงาน หากต้องการเปลี่ยนพื้นที่เก็บงานให้คลิกที่ปุ่ม Browse แล้วกำหนดพื้นที่ที่ต้องการ

  • ในส่วนของ Solution name ให้เอาเครื่องหมายเช็คถูก ข้างหน้า Create directory for solution ออก

 เมื่อปรากฏหน้าจอ ถือว่าขั้นตอนการสร้างโปรเจคใหม่เสร็จสิ้น

4. การบันทึกโปรเจค

          4.1 วิธีที่ 1 ให้คลิกที่เมนู File --> Save All (เพราะไฟล์ที่ได้จากการสร้างโปรเจคจะมีหลายไฟล์จึงต้องใช้คำสั่ง Save All เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกงาน) เมื่อแถบแสดงสถานะการบันทึกด้านล่างปิดไปถือว่าการบันทึกเสร็จสิ้น

4.2 วิธีที่ 2 ให้คลิกที่ไอคอน             (Save All) บนแถบ Standard Toolbar เพื่อบันทึกโปรเจค

4.3 วิธีที่ 3 สามารถใช้คีย์ลัด Ctrl+Shift+S พร้อมกัน เพื่อบันทึกโปรเจค เมื่อบันทึกโปรเจคเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะจัดเก็บข้อมูลไว้ให้อัตโนมัติ ซึ่งประกอบไปด้วยไดเร็คทรอรี่ย่อยและไฟล์ต่างๆ จำนวนมาก

5. การปิดโปรเจค

การปิดโปรเจคเป็นการปิดหน้าต่างการทำงานของโปรแกรม สามารถเลือกปิดได้หลายวิธี ได้แก่   

5.1 วิธีที่ 1 ใช้เมนู File --> Close Solution เป็นการปิดโปรเจค แต่ไม่ปิดโปรแกรมและจะกลับมาที่หน้า Start Page

5.2 วิธีที่ 2 ใช้เมนู File --> Exit เป็นการปิดโปรเจคและปิดโปรแกรมด้วย

6. การเปิดโปรเจคเดิม

การเปิดโปรเจคเดิมทำได้ 3 วิธี ได้แก่

6.1 วิธีที่ 1

                6.1.1 เปิดโปรแกรม Visual C# 2015 คลิก Open Project/Solution ที่หน้า Start Page

         6.1.2 คลิกเลือกไดร์ที่เก็บไฟล์โปรเจค เปิดโฟลเดอร์โปรเจคแล้วคลิกเลือกไฟล์ชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ หรือไฟล์ที่มี type
เป็น CSPROJ File แล้วที่ปุ่ม Open เพื่อเปิดโปรเจค

6.2 วิธีที่ 2

6.2.1 ใช้เมนู File --> Open --> Project/Solution

           6.2.2 คลิกเลือกไดร์ที่เก็บไฟล์โปรเจค เปิดโฟลเดอร์โปรเจคแล้วคลิกเลือกไฟล์ชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ หรือไฟล์ที่มี type เป็น CSPROJ File แล้วที่ปุ่ม Open เพื่อเปิดโปรเจค

6.3 วิธีที่ 3

         6.3.1 เปิดไดร์ที่เก็บไฟล์โปรเจค เปิดโฟลเดอร์โปรเจค แล้วดับเบิ้ลคลิกเลือกไฟล์ชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ หรือไฟล์ที่มี type เป็น CSPROJ เพื่อเปิดโปรเจค

ดาวโหลดเอกสารประกอบการเรียน

ดาวน์โหลดใบงาน

bottom of page